Accessibility Tools

פרטיות

חברת מועדון אפורי-השיער בע"מ (חל"ץ)

מדיניות הפרטיות

מסמך מכוון לתקנון האתר

תקנון זה מפרט את תנאי השימוש המחייבים באתרי מועדון אפורי-השיער (GHC) המופעלים על ידי חברת מועדון אפורי-השיער  בע"מ (חל"ץ) (להלן: "החברה") הכוללים את האתרים הבאים: אתר התדמית והרישום, אתר המועדון, על כל אתרי המשנה שלהם (להלן: "אתרי החברה").

מאחר שהחברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי החברה, מכיל תקנון האתר את מדיניות הפרטיות המונהגת על ידה בקשר עם השירותים (להלן: "מדיניות הפרטיות").

התנאים בתקנון האתר מלמדים מהי מדיניות הפרטיות של החברה הנהוגה בקשר עם השירותים והם סוקרים, בין היתר, את האופן שבו החברה תשתמש במידע שיימסר על ידי המשתמשים של השירותים.

לתקנון האתר.


Report

Landing - - cv2profile - Menu - Canvas