Accessibility Tools

alt-title-3 Gray Haired Club -
מזמינים אתכם לוובינר מעשיר עם המומחים של אלטשולר שחם:

איך מקבלים החלטות פיננסיות בעולם של אי ודאות ומהם המוצרים הפנסיוניים שחובה להכיר

ההרצאה זמינה לצפייה.
יש למלא פרטים ומייל עם הקישור בדרך אליך.

על מה נדבר?

"קבלת החלטות פיננסיות בתנאי אי ודאות" 
שי ירון | מנכ"ל קרנות נאמנות, סמנכ"ל מכירות ניהול תיקים אלטשולר שחם
 "מוצרים פנסיוניים – יתרונות וחסרונות"
מאיר זכריה | מנכ"ל אלטשולר שחם הכוונה לפנסיה
שאלות ותשובות

ממש כדאי לך לשמור מקום

מי ידבר?

נא להשאיר פרטים ומיד יגיע אליך קישור לצפייה במייל

Please type your full name.
Wrong email address
Invalid Input
Invalid Input

פרטי ההתקשרות שלך שמורים אצלנו באופן מאובטח
ומאפשרים לנו להיות איתך בקשר.

אם יש לך שאלות או בקשות שכדאי שנתיחס אליהן במהלך ההרצאה, אפשר להעביר לנו כאן.

אין בתוכן השיחה/מפגש משום תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס המותאם לצורכי הלקוח או המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצרים פנסיוניים או פיננסים כלשהו  אין בדברים משום הזמנה או הצעה לביצוע פעולות במוצרים פנסיוניים או פיננסים כלשהם  לעורך השיחה או המפגש ו/או לבית ההשקעות אלטשולר שחם עשוי להיות עניין אישי בנושא. אין באמור בכדי להוות התחייבות לתשואה ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד  המידע שיימסר בשיחה/פגישה הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים, ככל שיוזכרו במהלך השיחה  בהרשמתי להרצאה אני מאשר/ת כי מסירת הפרטים נעשית מרצוני ובהסכמתי לכך כי המידע יישמר במאגרי מידע של חברות בקבוצת אלטשולר שחם וישמש לצורך הצעת תכנים ושירותים הניתנים על ידי חברות בקבוצת אלטשולר שחם לרבות באמצעות דיוור ישיר של מידע שיווקי בכל אמצעי התקשורת, ניהול וייעול השירות והקשר עם לקוחות ו/או לקוחות פוטנציאליים, עיבוד המידע והפקת מידע לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים ומסירת המידע לצדדים שלישיים לצורך מימוש המטרות דלעיל בלבד או על פי כל דין, אלא אם אודיע אחרת בכתב לאלטשולר שחם.

 


test