Accessibility Tools

הצד המעשי (מה המועדון עושה)

 

המועדון יפעל בשני תחומים במקביל:

בתחום החברתי המועדון משרת את חבריו כרשת מועדונים תומכת המאפשרת התפתחות אישית, תכלית והגשמה עצמית.

זו דרך אחרת, יצירתית ואקטיבית, להסתגל למציאות כלכלית – חברתית חדשה.

המודל של הנחיה ואימון ברמה קבוצתית ופרטנית יוביל לחיבורים עסקיים, יוזמות עסקיות וחברתיות, פתרונות תעסוקתיים, הרחבת ידע ופעילות חברתית תומכת.


הזרוע החברתית

הזרוע החברתית מפתחת שיטות הנחייה ותכנים המיועדים לעזור לחבר להגשים את עצמו ומטרותיו. רשת חברתית עומדת לרשות החבר בכל עת ומועדונים אזוריים יהיו פרוסים בכל מקום לפגוש בהם חברים שותפים למסע.

מפגשי המועדון בכל אזור יוקדשו ל-:

  o פעילות עבור החברים

  o פעילות למען הקהילה

  o מיזמי המועדון

מטה מועדון אפורי-השיער יעמיד לרשות כל אזור את המשאבים הנדרשים לו לקידום הפעילות האזורית, הן באמצעות ידע ותשתיות העומדים לרשות המטה והן באנשים וקשרים ליצירת הצלחה.

החברות במועדון מתאפשרת לאחר השתתפות בתהליך קבוצתי בסיסי אשר יוצר למשתתפים בו בהירות לגבי המצב המצוי והרצוי ומעניק תובנות לגבי הדרך ביניהם. לאחר מכן מציע המועדון מסלולים שונים, באמצעות השתתפות חודשית בקבוצות מונחות ומאורגנות, שעבור חבריה מציע המועדון אפשרויות שונות לחיבורים עסקיים, אבחון ותהליכים פרטניים, ובקרוב גם תהליכים קבוצתיים בתחומי הזוגיות, ההורות, הבריאות, התפתחות אישית ורוחנית ועוד.

בתחום העסקי יפעל המועדון לאיגוד ולהעצמת הידע והניסיון שצברו חבריו בשנות חייהם; המועדון מציע יכולות אלה לרשות ארגונים – עסקיים וחברתיים – לקידום מיזמים בכל תחום, ארוזים כפתרונות עסקיים יחודיים. המועדון גם מעודד את חבריו לפעול כיזמים ולהינות משרותי הידע שלו.

 

זרוע עסקית

 o מאפשרת לחבר לממש את הדרך בה בחר

 o מציעה לחבר להשתלב בפרויקטים עסקיים לחברות וארגונים חברתיים עם תמורה

 o מעמידה לרשות החבר מנגנון השתלבות בשוק העבודה

 o מציעה לחבר השתלבות בפעילות למען הקהילה.

 

בפני החברים עומדות מספר אפשריות לפעילות במסגרת המועדון:

 

 o יזם – מאתר צורך, מתאים פתרון ומוביל למימושו

 o שותף – פעיל במיזמים המוצעים על-ידי המועדון

 o משקיע – מסייע במיזמים של חברי המועדון

 o משפיע – מי שזמנו וממונו בידו ומבקש לתעל פעילות יעודית של המועדון באזור שלו

 o משתתף – מי שבוחר להשתייך למועדון אך ההגדרות הקודמות אינן מתאימות לו

 

בחירות אלה משתנות לפי בחירתו של החבר.

Landing - - cv2profile - Menu - Canvas